ประวัติความเป็นมา

ประวัติความความเป็นมา  
 
          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งขึ้นตามโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยรวมศูนย์วิทยบริการและศูนย์คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยแบ่งส่วนงานภายในสำนักออกเป็น 6 งาน คือ งานบริหารทั่วไป งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง งานบริการสารสนเทศและการฝึกอบรม งานเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้การดำเนินการของสำนักมุ่งเน้นจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และให้บริการกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย  
 
สถานที่ตั้ง  
 
          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0039 โทรสาร 0-4297-0039   
 

ทำเนียบผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ช่วงเวลา
1 นายสุนทร ไชยชนะ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2548 - 2556
2 ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2556 - ปัจจุบัน

 


วันที่ : 30 ก.ค. 2552
ที่มา :
อ่าน : 4828