ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ จุดเน้น

ปรัชญา

แหล่งความรู้ไพศาล บริการด้วยใจ ก้าวไกลเทคโนโลยี

 วิสัยทัศน์

บริการเป็นเลิศ ด้านทรัพยากรสารสนเทศและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พันธกิจ

          1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีมาตรฐานและบริการด้วยใจ
          2. พัฒนาระบบการให้บริการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
          3. ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักศึกษาอาจารย์ บุคคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนในท้องถิ่น
          4. พัฒนาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
          5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานบริหาร บริการให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักฯ ให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

8. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษารู้จักค้นคว้าด้วยตนเองจากระบบสืบค้นอัตโนมัติ
9. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มุ่งพัฒนาบัณฑิต ให้มีคุณสมบัติ คิดกว้างไกล
ใฝ่รู้ และมีคุณธรรม
10. เป็นศูนย์ฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
11. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

 อัตลักษณ์

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ วาจาอ่อนหวาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สามัคคีสร้างสรรค์

 จุดเน้นใหม่

แนวคิดจุดเน้น ปี พ.ศ. 2556  สร้างความพร้อมให้บริการเครือข่ายที่รวดเร็ว ครอบคลุม

      และมีประสิทธิภาพ

แนวคิดจุดเน้น ปี พ.ศ. 2557  สร้างความพร้อมด้านบริการเครือข่ายที่รวดเร็วและพัฒนา

                                    ศักยภาพบุคลากร

แนวคิดจุดเน้น ปี พ.ศ. 2558  สร้างความพร้อมด้านอาคารสถานที่และการให้บริการ

แนวคิดจุดเน้น ปี พ.ศ. 2559  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการ

           แนวคิดจุดเน้น ปี พ.ศ. 2560  เป็นศูนย์กลางด้านบริการเครือข่ายและทรัพยากรสารสนเทศ


วันที่ : 5 ก.พ. 2557
ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่าน : 2014