ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ อบรมเชิงปฎิบัติการด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop Cs ในวันที่ 7สิงหาคม 2558 ณ ตึก11 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ]
: 163
: 187
: 165
: 164
: 174
: 162
: 183
: 174
: 177
: 146
: 170
: 166
: 164
: 166
: 163
: 159
: 170
: 175
: 160
: 167
: 160
: 173
: 174
: 196
: 163
: 154
: 169
: 166

ไปที่หน้า : [1]