ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล academic Onefile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual Virtual Library

        

                1. Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการสหสาขาวิชาการ อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจเป็นต้น โดยมีจำนวนบทความภายในกว่า 63 ล้านบทความ และมีรายชื่อวารสารกว่า 16,600 รายชื่อ ซึ่งมีวารสารที่ได้รับการรับรอง Peer-Reviewed จำนวน 7,769 ฉบับ และมีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 6,944 ฉบับ

สามารถใช้งานได้ที่     http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=AONE 

                

                2.ฐานข้อมูล National Geographic Virtual

เป็นฐานในการศึกษาข้อมูลในการสำรวจโลกได้ในทุกแง่ทุกมุม ในรูปแบบ ของ Virtual Library ผ่านทางออนไลน์ ค้นหาง่ายผ่านทางช่อง Search โดยสามารถค้นหาข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าย้อน หลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1888- ปัจจุบัน

 

สามารถใช้งานได้ที่     http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=NGMA

 

หมายเหตุ: ในสวนของฐานขอมูล Academic OneFile นั้น หากมีการบอกรับจริง

              จะมีใหบริการพรอมกัน กับฐานขอมูลอีก14 ฐาน ที่ไดแยกตามสาขาวิชาตาง ๆ

              ตาม URLดานลางนี้ รวมทั้งหมด16 ฐานข้อมูล

 

 

 

 วันที่ : 7 พ.ค. 2558
ที่มา : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
อ่าน : 483