ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 3 ฐานข้อมูล

               ด้วยสำนักพิมพ์ Cengage Learning ร่วมกับบริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย/สถาบัน โดยสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

              ฐานข้อมูล Academic OneFile

              เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการสหสาขาวิชาการ อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจเป็นต้น โดยมีจำนวนบทความภายในกว่า  63 ล้านบทความ และมีรายชื่อวารสารกว่า 16,600 รายชื่อ  ซึ่งมีวารสารที่ได้รับการรับรอง Peer-Reviewed  จำนวน 7,769 ฉบับ และมีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 6,944 ฉบับ

              เข้าใช้งานได้ที่ URL : http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=AONE

 

              ฐานข้อมูล National Geographic  Virtual

              เป็นฐานในการศึกษาข้อมูลในการสำรวจโลกได้ในทุกแง่ทุกมุม ในรูปแบบ ของ Virtual Library ผ่านทางออนไลน์ ค้นหาง่ายผ่านทางช่อง Search โดยสามารถค้นหาข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าย้อน หลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1888- ปัจจุบัน

 

              เข้าใช้งานได้ที่ URL : http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=NGMA

 

              ฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library 

              เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ  ซึ่งมีหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ Business, Environment, History, Information and Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ Technology 

 

             เข้าใช้งานได้ที่ URL :  http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=GVRL

 

 

 

 วันที่ : 14 ก.ค. 2558
ที่มา : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
อ่าน : 360